Lehekülgede sisuotsing
Kreutzwaldi 2a
44314 Rakvere
info@eeteal.ee

Programmi „Teater maale“ reglement


Programm „Teater maale“ (edaspidi programm) rakendus esmakordselt 1. jaanuaril 2005 ning on loodud eesmärgiga parandada professionaalse teatrikunsti kättesaadavust Eesti maaregioonides.

Alates 1. jaanuarist 2010 laienes eespool nimetatud programm ka lastele ja noortele mõeldud etenduste toetamisele nii lavastuste statsionaaris kui väljasõitudel.

 1. REGLEMENDIS KASUTATAVAD MÕISTED JA LÜHENDID

Käesolevas reglemendis (edaspidi reglement) kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

 1.  
  1. EETEAL – Eesti Etendusasutuste Liit;

  2. Hüvitis – programmi raames eraldatud vahendid;

  3. Kogukulu – kõik väljasõiduetenduse korraldamisega seotud kulud vastavalt reglemendi p 3.5 toodule;

  4. Koordinaator – programmi koordinaator EETEALis;

  5. Külastusgrupp - laste – või noortegrupp, kes külastab lavastuse statsionaari;

  6. Lavastuse statsionaar – lavastuse kodulava, mis enamasti kattub teatrite kodumaja saaliga, kuid võib olla ka väljaspool teatrit spetsiaalselt selle lavastuse jaoks kohandatud ruum või renditud saal;

  7. Lisakulu - transpordikulud, üleveo kulud praamiga, ööbimiskulud (p 3.4);

  8. Ministeerium - Kultuuriministeerium;

  9. Programm – programm „Teater maale“;

  10. Reglement – programmi „Teater maale“ reglement;

  11. Teatrilinn – Tallinn, Tartu, Rakvere, Pärnu, Viljandi, Kuressaare;

  12. Vastuvõtja – maakonnas etendust korraldav asutus või organisatsioon (nt kultuuri- või rahvamaja, haridusasutus vms.).

  13. Kultuurinõunik - maavalitsuses kultuurivaldkonda puudutavaid ülesandeid täitev ametiisik.
 1. ÜLDSÄTTED JA KOHALDAMISALA

2.1. Vastavalt riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingule Kultuuriministeeriumiga korraldab programmi „Teater maal“ 2012. a. EETEAL, kes määrab koordinaatori.

2.2. Maakonna tasandil korraldab programmi toetuste jaotamist maavalitsuse kultuurinõunik, kelle ülesandeks on järgida vastuvõtjate ja maakonda külastatavate teatrite ning külastusgruppide tasakaalu printsiipi ning toetuste eraldamise vastavust reglemendile.

2.3. Programmi vahenditest eraldatakse toetust professionaalsetele etendusasutustele ja truppidele, mis lähtuvad oma tegevuses etendusasutuse seaduses sätestatud põhimõtetest ja on koondatud EETEALi koduleheküljel asuvasse nimekirja (www.eeteal.ee).

2.4. Programmi vahendeid kasutatakse väljasõiduetendusi takistavate finantsriskide maandamiseks, et hoida piletihind külastajale taskukohasena ning võimaldada maapiirkondade lastel ja noortel külastada statsionaaris lavastusi, mida objektiivsetel põhjustel ei ole võimalik maakondadesse viia.2.5. Programmi raames hüvitatakse kulud järgmistel juhtudel ja viisil:

2.5.1. Täiskasvanute etenduste korraldamisel maakondades väljaspool lavastuse statsionaari, teatrilinnu ja maakonnakeskusi hüvitatakse lisakulud;

2.5.2. Laste- ja noorteetenduste korraldamisel piletihinnaga üle 2 euro väljaspool lavastuse statsionaari ja teatrilinnu hüvitatakse lisakulud;

2.5.3. Laste- ja noorteetenduste korraldamisel soodushinnaga 0–2 eurot väljaspool lavastuse statsionaari ja teatrilinnu hüvitatakse kogukulud;

2.5.4. Maakondadest pärit laste- ja noortegruppide külastusel lavastuse statsionaari hüvitatakse transpordikulud reglemendis ette nähtud mahus (p 4.7.3.).

 1. HÜVITAMISE PIIRMÄÄRAD JA ULATUS

3.1. Lähtudes programmi eelarvest ja senisest praktikast jaotatakse etenduste kompenseerimise piirsummad maakonniti ja need on nimetatud reglemendi lisas 1 „Teatrietenduste kompenseerimise maakondade piirsummad“.

3.2. Maakonna piirsumma kasutamise jaotus on järgmine:

3.2.1. 50% piirsummadest kasutatakse täiskasvanutele mõeldud etenduste lisakulutuste hüvitamiseks;

3.2.2. 25% piirsummadest kasutatakse laste- või noorteetenduste lisakulutuste või etenduste kogukulude osaliseks hüvitamiseks;

3.2.3. 25% piirsummadest kasutatakse laste- või noortegruppide sõidukulude hüvitamiseks etenduste külastamisel sihtgrupile sobilike lavastuste statsionaaris.

3.3. Koordinaatoril on õigus maakondade piirsummad ümber jaotada, kui III kvartali vahearuandest selgub toetuse vähene kasutus mõnes maakonnas.

3.4. Lisakuludena hüvitatakse:

3.4.1 transpordikulud – hüvitamise aluseks on sõitu tõendav ühistranspordi sõidupilet, sõiduks kulunud kütuse maksumust tõendav kütusemüüja poolt väljastatud vastav kuludokument, oma transpordivahendit omavate teatrite puhul teatri poolt kinnitatud kilometraa¾i kajastav aruanne või transpordiettevõtte arve. Sõidukulude katmist toetatakse summas: veoautod, bussid jne. 60 senti ühe kilomeetri kohta, sõiduautod 35 senti ühe kilomeetri kohta;

3.4.2 kulud üleveole praamiga – hüvitamise aluseks on inimeste ja transpordivahendite üleveo kulu tõendav sõidupilet. Üleveokulude katteks eraldatakse toetust kogu tegeliku üleveokulu ulatuses;

3.4.3 ööbimiskulud – hüvitamise aluseks on ööbimist ning selle maksumust tõendav dokument. Ööbimiskulude katteks eraldatakse toetust summas kuni 20 eurot 1 inimese kohta. Ööbimisega seonduvaid kulutusi hüvitatakse seoses väljasõiduga saartele ja seoses väljasõitudega mandril juhul, kui ööbimine jääb kahe järjestikuse etenduspäeva vahele või ööbimiskulud on samaväärsed või väiksemad kui etenduskoha ning teatri lähtekoha vahel edasi-tagasi sõidukulud.

3.5. Kogukuludena hüvitatakse:

3.5.1. transpordi – ja ööbimiskulud vastavalt reglemendis kehtestatud piirsummadele (p 3.4.1 ja 3.4.3);

3.5.2. autoritasud;

3.5.3. väljasõiduetenduse andmisega seotud palgakulu;

3.5.4. etenduse andmisega seotud üüri- ja reklaamikulu;

3.5.5. lavastuse tootmiskulude osaline kate.

3.6. Kogukulude hüvitamise aluseks on kuludokumendid ning teatri poolt koostatud ja allkirjastatud eelarve juhul, kui konkreetseid kuludokumente pole võimalik esitada (palgakulu, autoritasud, tootmiskulude osaline kate, oma transporti kasutavate teatrite puhul transpordikulud).

 1. HÜVITISE KOOSKÕLASTAMINE

4.1. Vähemalt kaks kuud enne etenduse toimumist kooskõlastab vastuvõtja teatriga etenduse toimumise aja, pääsmete müügi tingimused ning etenduse lisa- või kogukulude eelarve.

4.2. Enne teatri ja vastuvõtja vahelise kokkuleppe sõlmimist taotleb vastuvõtja kirjalikult teatri lisakulude või kogukulude kompenseerimist maavalitsuse kultuurinõunikult.

4.3. Maavalitsuse kultuurinõunik teeb otsuse programmist toetuse eraldamise kohta 2 nädala jooksul pärast reglemendi nõuetele vastava taotluse esitamist vastuvõtja poolt. Otsus saadetakse kirjalikult (aktsepteeritud ka e-post) nii vastuvõtjale kui teatrile ning selles tuuakse ära lavastuse ja teatri nimi, etenduse toimumise koht ning programmist eraldatud summa. Vastav otsus on EETEALile aluseks kulude hüvitamiseks teatrile pärast etenduse toimumist.

4.4. Maavalitsuse kultuurinõuniku positiivse otsuse korral toetuse eraldamiseks sõlmib vastuvõtja teatriga kokkuleppe, mis tagab etenduse toimumise määratud ajal ja kohas.

4.5. Täiskasvanutele mõeldud etenduste korraldamise tingimused :

4.5.1 täiskasvanutele mõeldud etenduste lisakulutusi hüvitatakse ainult väljaspool maakonnakeskusi (v.a. Kärdla ja Kuressaare) toimuvate etenduste korral. Erandina hüvitatakse maakonnakeskustes Kuressaare Linnateatri külalisetenduste osalised lisakulutused – praamipiletid ja ööbimiskulud vastavalt vajadusele;

4.5.2. väikesaartel (Kihnu, Ruhnu, Vormsi, Prangli, Manija) toimuvate etenduste puhul hüvitatakse programmist maksimaalselt 80%  etenduse kogukulust, ülejäänud 20% kaetakse  piletitulust või selle ebapiisavuse korral vastuvõtja - poolsest garantiisummast. Kui piletitulu ületab 20% kogukulust, väheneb programmist eraldatav summa 20% ületanud piletitulu võrra. Väikesaartel  korraldatava täiskasvanute etenduse korral ei sea reglement piire piletihinnale.  Piletitulu arvestatakse ilma käibemaksuta. 

4.6. Lastele ja noortele mõeldud etenduste korraldamise tingimused:

4.6.1. laste- ja noorteetendusi võib erinevalt täiskasvanutele mõeldud etendustest korraldada ka maakonnakeskustes. Sel juhul hüvitatakse täispiletihinnaga laste- või noorteetenduste lisakulutused ja tasuta või kuni 2-eurose piletihinnaga laste- või noorteetenduste (edaspidi soodushinnaga laste- või noorteetendus) kogukulu. Teatrilinnades (v.a. Kuressaare) antavate laste- või noorteetenduste kulutusi programmist ei toetata;

4.6.2. kui vastuvõtja soovib korraldada vaatajatele punktis 2.5.3 nimetatud soodushinnaga laste- või noorteetenduse, siis hüvitatakse teatrile kuni 80% ulatuses teatri laste- või noortelavastuse väljaspool lavastuse statsionaari toimuva etenduse kogukuludest vastavalt taotlusele lisatud eelarvele. Ülejäänud, vähemalt 20%, kaetakse piletituludest või vastuvõtja kaasfinantseerimisest (vajalik kirjalik kinnitus, mis saadetakse teatrile). Juhul kui piletitulu on väiksem kui 20%, katab vahe vastuvõtja. Kui piletitulu on suurem kui 20%, siis väheneb selle võrra programmist eraldatav summa. Piletitulu arvestatakse ilma käibemaksuta;

4.6.3. soodushinnaga laste- või noorteetendusel müüakse etendust andva teatri pileteid;

4.7. Külastusgruppide lavastuse statsionaari viimise tingimused:

4.7.1. Laste- ja noortelavastuste puhul, mida ei ole paratamatute asjaolude tõttu võimalik etendada väljaspool statsionaari, on teatrilinnade välistel külastusgruppidel õigus taotleda transpordikulude hüvitamist etenduse külastamisel lavastuse statsionaaris. Teatrite poolt esitatud lastele ja noortele sobivate lavastuste nimekiri, millede külastusi hüvitatakse, asub EETEAL-i koduleheküljel (www.eeteal.ee). Nimekirjaväliste lavastuste külastuste kulusid ei hüvitata. Lavastuste nimekirja lisamiseks peab teater pöörduma programmi koordinaatori poole, kes vajadusel EETEAL-i juhatusega konsulteerides lavastused nimekirja lisab;

4.7.2. Laste- või noortelavastuste külastamiseks lavastuse statsionaaris esitab külastusgruppi esindav juriidiline isik või asutus kaks kuud enne külastuse toimumist sõidukulude hüvitamise taotluse maavalitsuse kultuurinõunikule, kes menetleb seda vastavalt etteantud piirsummadele pidades silmas, et toetuse kasutamine oleks võimalikult otstarbekas grupi suuruse ja erinevate laste- või noortekollektiivide kaasatuse mõttes;

4.7.3. Sõidukulude hüvitamist saab taotleda alates 50 km kaugusele lähtekohast. Sõidukulusid kompenseeritakse kuni 60 senti ühe kilomeetri kohta;

4.7.4. Külastusgrupi esindaja sõlmib sõiduteenuse kokkuleppe transpordifirmaga pärast kooskõlastust maavalitsuse kultuurinõunikuga.

 1. HÜVITISE ERALDAMINE.

5.1. Etenduse andmiseks tehtud kulutuste hüvitamiseks esitab teater pärast etenduse andmist EETEAL-ile aruande, millele on lisatud järgmised dokumendid:

5.1.1. taotlus, kus on kirjas etenduse nimi, toimumise aeg ja koht, publiku arv ja piletihind, taotletava summa suurus ning lisakulude eelarve. Taotluse vorm on toodud reglemendi lisas 2;

5.1.2. väljaspool lavastuse statsionaari toimunud etendusega kaasnenud lisakulutusi tõendavate dokumentide koopiad;

5.1.3. teatri juhtkonna poolt kinnitatud väljaspool lavastuse statsionaari toimunud etendusel osalenud isikute arvu ja kulusid tõendav dokument;

5.1.4. soodushinnaga laste- või noorteetenduste puhul lisaks etenduse kogukulude eelarve koos piletimüügi aruandega;

5.1.5. maavalitsuse kultuurinõuniku kirjalik nõusolek kulude katmiseks (p 4.3);

5.1.6. EETEAL kannab üle ühe kvartali hüvitised korraga hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast kvartali lõppu.

5.2. Laste- või noorteetenduste külastamiseks statsionaaris tehtud sõidukulude katteks esitab külastusgrupi esindaja pärast külastuse toimumist arve maavalitsuse kultuurinõunikule. Arvele tuleb maksjaks märkida EETEAL (lisa 3). Maavalitsuse kultuurinõunik esitab iga kvartali lõpus kogunenud arved koos kirjaliku aruandega EETEAL-i koordinaatorile. Arved tasutakse EETEAL-i poolt 10 tööpäeva jooksul pärast arvete laekumist. Aruandes (lisa 2) tuuakse ära:

5.2.1. külastuse toimumise aeg ja koht ning etenduse nimi;

5.2.2. külastusel osalenud kollektiivi nimi, isikute arv ja vanus;

5.2.3. summa suurus ning külastusega kaasnenud kulutusi tõendavate dokumentide koopiad.

5.3. Kui taotlus või arve ei vasta programmi reglemendile, annab EETEAL tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste tähtaegselt kõrvaldamata jätmisel on EETEAL-il õigus jätta taotlus või arve rahuldamata.

 1. KOKKUVÕTTED PROGRAMMIST

6.1. Koondkokkuvõtte ja vahekokkuvõtted koostab EETEAL-i koordinaator. Vahekokkuvõtted tehakse kord kvartalis, kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks ja esitatakse ministeeriumile ja EETEAL-i juhatusele. Koondkokkuvõte tehakse kord aastas ja esitatakse nii EETEAL-i juhatusele kui ka ministeeriumile.

6.2. Maavalitsuse kultuurinõunik esitab vahearuandeid vastavalt vajadusele EETEAL-i koordinaatori nõudmisel, v.a. laste- ja noortegruppide teatrikülastuste aruanded, mida peab esitama kvartaalselt (p 5.2.), hiljemalt kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks.

 1. LISAD

7.1. Lisa 1 – programmi “Teater maal” maakondade piirsummad

7.2. Lisa 2 – taotluste ja aruannete vormid

7.3. Lisa 3 – EETEAL-i rekvisiidid

see great uk web providers for hosting website in durable servers. If quality is important for you, please see reviews of uk web hosting best companies the same page offers also best advise for finding most suitable web hosting provider in the uk for your website hosting